Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas
2020 m. liepos 7 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9162774
Šiandien apsilankė: 2952
Dabar naršo: 20


Verslo plėtros fondas

FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO VERSLININKAMS

ŠVENČIONIŲ RAJONO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švenčionių rajono verslo plėtros fondas (toliau – Fondas) skirtas teikti finansinę paramą smulkaus verslo subjektams, atitinkantiems Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, ir kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.
2. Fondo steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybės taryba.
3. Fondą sudaro:
3.1. savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos;
3.2. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
3.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų skirtos lėšos smulkiam verslui plėtoti (remti);
3.4. kitų rėmėjų ir fondų lėšos;
3.5. paramos gavėjų grąžintos lėšos;
3.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
4. Metams pasibaigus nepanaudotų Fondo lėšų likutis grąžinamas į Švenčionių rajono savivaldybės biudžetą.
5. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Fondas nėra juridinis asmuo. Fondas naudojasi savivaldybės administracijos antspaudu ir banko sąskaita. Rajono savivaldybės administracija Fondo lėšas kaupia atskiroje banko sąskaitoje.
7. Fondo veiklos trukmė neribota.
8. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
9. Fondo parama teikiama atsižvelgiant į rajono savivaldybės tarybos nustatytus verslo plėtros prioritetus.

II SKYRIUS
FONDO ADMINISTRAVIMAS

10. Fondo veiklą vykdo ir sprendimus priima rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Verslo plėtros komisija (toliau – Komisija).
11. Komisija yra kolegialus organas, galintis priimti sprendimus Fondo veiklos klausimais, kurie įforminami komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu.
12. Pirmame Komisijos posėdyje visi Komisijos nariai pasirašo Nešališkumo deklaraciją (1 priedas) ir Konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).
13. Komisija atlieka šias funkcijas:
13.1. svarsto ar pretendentas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus paramai iš Fondo gauti;
13.2. pagal Fondui pateiktus dokumentus priima sprendimą dėl paramos verslo subjektui formos ir dydžio;
13.3. iki kitų metų vasario 15 d. pateikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinimui praėjusių metų Fondo lėšų panaudojimo ataskaitą, kurią rengia rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrius;
13.4. priima kitus sprendimus dėl Fondo lėšų panaudojimo pagal šiuose nuostatuose nustatytą lėšų panaudojimo paskirtį.
14. Komisijos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
14.1. šaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo Komisijos protokolinius nutarimus;
14.2. pagal įgaliojimus atstovauja Fondui valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fondais, juridiniais asmenimis, dalyvauja derybose su būtinomis institucijomis dėl Fondo lėšų formavimo;
14.3. pasirašo su paramos subjektais paramos teikimo sutartis;
14.4. teikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos pasiūlymus dėl Fondo nuostatų pakeitimo ir geresnio Fondo lėšų panaudojimo.
15. Jei Komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja, Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.
16. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
17. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
18. Komisijos posėdžiai kviečiami pagal poreikį, kai rajono savivaldybės Mokesčių ir turto skyrius pateikia komisijos posėdžiui reikalingą medžiagą. Nagrinėjamos tik raštu pateiktos nustatytos formos paraiškos (prašymai), kuriose išdėstomi lėšų poreikio motyvai ir tikslai. Apie būsimo posėdžio laiką, vietą bei dienotvarkę komisijos pirmininkas informuoja Komisijos narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio.
19. Komisijos atsisakymas skirti lėšas turi būti motyvuotas, bei pateiktas raštu. Atsakymų pareiškėjams raštus rengia rajono savivaldybės Mokesčių ir turto skyrius.
20. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi pasibaigus rajono savivaldybės tarybos įgaliojimams. Rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.

III SKYRIUS
FONDO SUDARYMAS IR PANAIKINIMAS

21. Fondas sudaromas ir panaikinamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
22. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

IV SKYRIUS
FONDO REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

23. Fondo lėšos gali būti naudojamos:
23.1. naujų darbo vietų kūrimui;
23.2. įmonės steigimo išlaidoms padengti. Prašymas naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo įmonės ar bendrovės įregistravimo datos;
23.3. verslininkams mokyti ir konsultuoti;
23.4. verslui skirtos spaudos, kitų su verslu susijusių leidinių prenumeratai ar įsigijimui;
23.5. informacinių leidinių, kitų priemonių, reprezentuojančių Švenčionių rajoną Respublikoje ir užsienyje smulkaus verslo, turizmo, ekonominės plėtros klausimais parengimo ir leidybos išlaidų padengimui;
23.6. rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti įsigijimo išlaidoms dengti;
23.7. tarptautinėms, regioninėms ir vietinėms verslo programoms ir projektams parengti, finansuoti ir įgyvendinti;
23.8. seminarams, konferencijoms, mugėms ir parodoms organizuoti ar jose dalyvauti;
23.9. smulkaus verslo plėtros problemoms tirti bei studijoms, samdomų ekspertų bei konsultantų darbui apmokėti;
23.10. verslo subjektų parengtų projektų bei programų, gerinančių rajono verslo aplinką, ir paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti rengimo išlaidų daliniam finansavimui;
23.11. verslo subjektams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, gaisrų, avarijų, vagysčių paremti iki 50 % padarytos žalos dydžio, nesant draudiminiams įvykiams, taip pat jų prevencijai;
23.12. verslo subjektų veiklai drausti;
23.13. dalinai finansuoti naujų, pažangiausių technologijų įdiegimą, kompensuojant iki 50 % įrangos įsigijimo išlaidų bei darbuotojų apmokymo dirbti su šia įranga išlaidas, bet ne daugiau kaip 5 tūkst. Eur;
23.14. rajono savivaldybės administracijos tarnautojų, Komisijos narių mokymams verslo srityje apmokėti;
23.15. verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
23.16. Lietuvos Respublikoje registruotoms įmonėms, pateikusioms projektą ir sąmatą, nuosavybės teise priklausančių gamybos ar paslaugų paskirties patalpų remontui ir modernizavimui, kompensuojant iki 50 % išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 tūkst. Eur.
23.17. pateikus verslo subjektus tikrinančių ir pažeidimus fiksuojančių institucijų verslo subjektui pateiktus trūkumų šalinimo aktus, nustatytiems trūkumams pašalinti.
24. Nepanaudota Fondo dalis gali būti skirta kitoms verslo skatinimo priemonėms finansuoti.

V SKYRIUS
TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

25. Finansinė parama gali būti skiriama:
25.1. smulkiojo verslo subjektams bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą;
25.2. asmenims, pradedantiems savo verslą;
25.3. kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms.
26. Tuo atveju, kai verslo subjektų, norinčių gauti paramą skaičius yra didesnis negu leidžia Fondo galimybės, jų paraiškos (prašymai) tenkinamos komisijos sprendimu.
27. Finansinė parama neteikiama:
27.1. valstybės ar savivaldybės įmonėms;
27.2. įmonėms, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 % įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
27.3. įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, jei šios prekės sudaro daugiau nei 50 % jų bendros metinės apyvartos;
27.4. verslo subjektams, turintiems kreditorinių įsiskolinimų rajono biudžetui, valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, bankams ir kitoms finansines paskolas teikiančioms organizacijoms;
27.5. bankrutuojantiems, likviduojamiems, restruktūrizuojamiems smulkiojo verslo subjektams.

VI SKYRIUS
FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS

28. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:
28.1. verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas;
28.2. asmenims, pirmą kartą pradedantiems verslą, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems juridinį vienetą;
28.3. jaunimui iki 29 metų;
28.4. verslo subjektams, vykdantiems veiklą rajone daugiau kaip 5 metus ir turintiems ne mažiau kaip 5 samdomus darbuotojus.

VII SKYRIUS
FINANSINĖS PARAMOS DYDIS

29. Vienam paramos gavėjui finansinės paramos dydis per kalendorinius metus neturi viršyti:
29.1. vienai darbo vietai sukurti – 1 tūkst. Eur, bet ne daugiau kaip 3 tūkst. Eur per metus;
29.2. remiant smulkų verslą skatinančias priemones, numatytas šių nuostatų IV dalyje, – padengiant 50 % išlaidų.

VIII SKYRIUS
FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

30. Verslo subjektai, norintys gauti finansinę paramą, Komisijai pateikia:
30.1. užpildytą nustatytos formos paraišką (3 priedas);
30.2. užpildytą nustatytos formos anketą (4 priedas);
30.3. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švenčionių poskyrio pažymą, kad asmuo neskolingas biudžetui;
30.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Švenčionių skyriaus išduotą pažymą, kad asmuo neskolingas Socialinio draudimo fondui;
30.5. 23 punkte nurodytai paramai gauti papildomai gali būti pateikiamos PVM sąskaitų-faktūrų, sutarčių, išankstinio apmokėjimo sąskaitų-faktūrų, komercinių pasiūlymų kopijos bei, Komisijos prašymu, kiti dokumentai.
31. paramos gavėjai – fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymas arba įsigiję verslo liudijimus, norintys gauti finansinę paramą, Komisijai taip pat pateikia:
31.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
31.2. verslo liudijimo, pažymos ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopiją.
32. paramos gavėjai – individualios įmonės, norinčios gauti finansinę paramą, pateikia:
32.1. įmonės savininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
32.2. įmonės registravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
32.3. nuostatų kopiją;
32.4. Paskutinių dviejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė, išskyrus verslą pradedančius asmenis).
33. paramos gavėjai – tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, norintys gauti finansinę paramą, Komisijai taip pat pateikia:
33.1. jungtinės veiklos sutarties kopiją;
33.2. įmonės registravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
33.3. Paskutinių dviejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė, išskyrus verslą pradedančius asmenis).
34. paramos gavėjai – uždarosios akcinės bendrovės, norinčios gauti finansinę paramą, Komisijai taip pat pateikia:
34.1. įstatų kopiją;
34.2. akcininkų (bendrovės narių) susirinkimo posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti finansinės paramos iš Fondo ir paskirtas įgaliotas asmuo, protokolo kopiją;
34.3. įmonės registravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
34.4. Paskutinių dviejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė, išskyrus verslą pradedančius asmenis).
35. Visų prie paraiškos pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.
36. Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti Komisijai teikiamos kiekvienais metais nuo kovo 5 d. iki gegužės 15 d., o antrą kartą pagal poreikį, jeigu lieka nepanaudotų Fondo lėšų. Apie paraiškų verslo plėtros projektams finansuoti priėmimo pradžią Komisija kovo mėn. pradžioje skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt ir rajono spaudoje. Už Komisijos spaudai pateiktus skelbimus apmokama iš Fondo lėšų. Išnagrinėjus paraiškas, apie tai informuojamas pareiškėjas. Nagrinėdama paraiškas, Komisija gali kviesti paraiškas pateikusius verslo subjektus į Komisijos posėdį ir (ar) apsilankyti pareiškėjo nurodytoje verslo vykdymo vietoje.
37. Skiriant finansinę paramą vadovaujamasi Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo subjektams, kurie nėra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, tvarkos aprašu.
38. Komisijos sprendimu savivaldybės vykdomoji institucija suteikia paramos gavėjui finansinę paramą.
39. Finansinė parama tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiama vieną kartą per 2 metus.
40. Paramos gavėjas privalo atsiskaityti Komisijai už lėšų panaudojimą sutartyje nustatytais terminais, t.y. per 3 mėnesius nuo lėšų pervedimo į gavėjo sąskaitą, bet ne vėliau, kaip iki kitų metų sausio 10 d.
41. Lėšų panaudojimo ataskaitoje įvertinama verslo subjekto veiklos pasikeitimai, gavus ir panaudojus paramos lėšas ir pateikiamos paramos lėšų panaudojimą patvirtinančių dokumentų kopijos (PVM sąskaitos-faktūros, apmokėjimo kvitai, pinigų priėmimo kvitai, patvirtintos bankų pavedimų kopijos ir kt.).
42. Paramos gavėjo veiklą, susijusią su skirta finansine parama, turi teisę tikrinti Komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems patikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal verslo planą (paskirtį), sutartis su juo nutraukiama. Paramos gavėjas privalo grąžinti visą gautą sumą.
43. Komisijos darbą, Fondo lėšų panaudojimą kontroliuoja Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
44. Paramos lėšų panaudojimo einamąją vidaus kontrolę atlieka Mokesčių ir turto skyriaus vedėjas. Kontrolės tikslas – užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų pateiktos finansinės paramos lėšų panaudojimo ataskaitos. Mokesčių ir turto skyriaus vedėjas atsiskaito Komisijai apie lėšų panaudojimo rezultatus. Komisija vieną kartą per metus, iki vasario 15 d., prieš pateikiant rajono savivaldybės tarybai tvirtinimui praėjusių metų Fondo lėšų panaudojimo ataskaitą, įvertina paramos gavėjų pateiktas finansinės paramos lėšų panaudojimo ataskaitas. Įvertinami verslo subjektų veiklos pasikeitimai, gavus ir panaudojus paramos lėšas.
Komisija viešina finansinės paramos gavėjų sąrašą, nenurodant sumos ir siūlo finansinės paramos gavėjams per 1 mėnesį nuo lėšų pervedimo į gavėjo sąskaitą paviešinti savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt arba spaudoje apie gautą finansinę paramą.


IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.
46. Šie nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
47. Fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką keičia ir papildo Švenčionių rajono savivaldybės taryba.
48. Fondo lėšų buhalterinę apskaitą vykdo rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

________________________________


Paraiška verslo plėtros projektui finansuoti ir Finansinės paramos gavėjo anketa pateikiama Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui (125 kab.), informacija teikiama telefonu  (8  387)  66377.  

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 15:45:58
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Sangailas
Vilgailė
Estera
Rytoj:
Vaitautas
Amoldas
Elžbieta
Virginija


 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas