Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams Investuotojams Turizmas Renginiai Korupcijos prevencija
2018 m. birželio 22 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 6760720
Šiandien apsilankė: 1923
Dabar naršo: 33


Klausimai-atsakymai
 
Laba diena,
norėčiau sužinoti ar Švenčionių rajono savivaldybė turi Išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisykles. Jei turi gal galėčiau gauti nuorodą ar pačias taisykles, kadangi internetiniame savivaldybės tinklalapyje šių taisyklių neradau.
Iš anksto dėkoju.
Laba diena,
Švenčionių rajono taryba yra patvirtinusi išorinės reklamos įrengimo taisykles.
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 “Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 104-3305; 2005, Nr. 97-3683; 2008, Nr. 70-2667).

2. Šios Taisyklės nustato pagrindinius išorinės reklamos, susijusios su ūkine - komercine, finansine ar profesine veikla, įrengimo Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje reikalavimus.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. išorinė reklama - reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir  pan.) ir  pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) reklamos pateikimo priemonės yra ne patalpose;

3.2. iškaba  - prie juridinio asmens ar juridinio asmens   padalinio buveinės pastato pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar  jo  padalinio  pavadinimą,  arba prie  juridinio  asmens   ar individualia  veikla besiverčiančio fizinio asmens verslo  vietos pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar  individualia veikla   besiverčiančio   asmens  verslo  pobūdį  (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir pan.). Iškaboje gali būti nurodytas prekių ar paslaugų  ženklas, vėliava,  emblema,  individualia veikla besiverčiančio  asmens  vardas, pavardė,  individualios  veiklos vykdymo  registracijos  pažymos  arba įsigyto verslo liudijimo numeris ar kita papildoma informacija (darbo laikas ir pan.).

3.3. reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.);

3.4. trumpalaikė išorinė reklama – tai vienkartinė trumpalaikė (iki 1 mėnesio) įvykio, renginio, akcijos ir pan. išorinė reklama (pranešimas, kvietimas);

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 II. IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

5. Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą (toliau – Išorinė reklama), įrengti Savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus leidimą šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.  Informaciniams stendams ir skelbimui pakabinti leidimas nereikalingas.

7. Negalima įrengti išorinės reklamos, kurioje pateikiant informaciją nesilaikoma Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatytų reikalavimų, draudimų ar reklamos ribojimo prekėms ar paslaugoms ir veiklai (tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai, sveikatos priežiūra, azartiniai žaidimai, klaidinanti reklama ir pan.).

8. Draudžiama įrengti išorinę reklamą:

8.1. neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštiško sutikimo;

8.2. keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę; gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką;

8.3. ant skulptūrų ir paminklų;

8.4. saugomose teritorijose raštiškai nesuderinus jos įrengimo su saugomos teritorijos direkcija, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – negavus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  nustatytais atvejais už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiško sutikimo;

8.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

9. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintomis Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklėmis.

10. Trumpalaikė išorinė reklama pateikiama specialiai tam įrengtose vietose. Išskirtiniais atvejais (masiniai renginiai, šventės ir pan.) trumpalaikę išorinę reklamą galima pateikti tik tam tikslui rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus (toliau- Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius)  nurodytose vietose.

11. Jei trumpalaikė išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, būtinas šiuos objektus eksploatuojančių organizacijų raštiškas sutikimas.

12. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Reklaminis įrenginys turi būti saugus ir nekenkti aplinkai.

13. Už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 III. LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO TVARKA 

                      14. Leidimą įrengti išorinę reklamą išduoda, leidimo galiojimą pratęsia ar panaikina Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius.

15. Reklaminės veiklos subjektas, pageidaujantis gauti Leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas), Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui privalo pateikti:

15.1. paraišką su dokumentais, patvirtinančiais žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;

15.2. suderintą išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz., iš jų vienas lieka Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje);

15.3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

15.4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.

16. Reklaminės veiklos subjektas, pageidaujantis pratęsti Leidimo galiojimą, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui privalo pateikti prašymą ir išduoto Leidimo originalą.

17. Leidimas išduodamas ir jo galiojimas pratęsiamas sumokėjus vietinę rinkliavą, išskyrus  atleidimo nuo vietinės rinkliavos atvejus.

18. Jeigu išorinei reklamai įrengti toje pačioje vietoje pateiktos kelios paraiškos, skelbiamas konkursas. Konkursus išorinei reklamai įrengti organizuoja ir vykdo, išorinės reklamos įrengimo projektų atrankos komisiją sudaro rajono savivaldybės administracijos direktorius.

19. Leidimus registruoja Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius Leidimų įrengti išorinę reklamą registre.

20. Leidimo galiojimas gali būti panaikintas:

20.1. išorinės reklamos įrenginiui praradus estetinę išvaizdą ir reklamos veiklos subjektui nesiimant priemonių išvaizdai grąžinti pagal suderintą projektinę dokumentaciją per Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus nurodytą terminą;

20.2. kai teritorija, kurioje yra įrengta išorinė reklama, paimama visuomenės poreikiams;

20.3. reklaminės veiklos subjektas įrengia reklaminį įrenginį arba iškabą, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei rajono savivaldybės tarybos sprendimų reikalavimų;

20.4. reklaminės veiklos subjekto prašymu.

21. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui, nepratęsus ar panaikinus Leidimo galiojimą, reklaminės veiklos subjektas privalo išardyti reklaminį įrenginį ar nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.

22. Reklaminės veiklos subjektas jam išduoto Leidimo negali perleisti kitiems asmenims.

 IV. IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS 

23. Išorinės reklamos įrengimo projektą sudaro:

23.1. turinys;

23.2. titulinis lapas (objektas, užsakovas, projektuotojas);

22.3. aiškinamasis raštas;

23.4. vietos fotonuotrauka, kurioje pažymėta reklama arba iškaba;

23.5. spalvinis projektuojamo objekto sprendimas ir spalvų pavyzdžiai arba kodai;

23.6. objekto laikiklių konstrukcinis sprendimas ir tvirtinimo mazgai;

23.7. vietovės topo nuotrauka (M 1:500) su pažymėtais inžinieriniais tinklais;

23.8. objekto tikslūs matmenys centimetrais.

24. Išorinės reklamos įrengimo projektas turi būti suderintas su projektavimo sąlygas išduoti kompetentingomis institucijomis, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi, seniūnu seniūnijos, kurios teritorijoje pageidaujama įrengti išorinę reklamą, ir rajono savivaldybės kalbos tvarkytoju,

25. Kai projektavimo sąlygų sąvadas yra neprivalomas, Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, išnagrinėjęs pateiktą išorinės reklamos įrengimo projektą, gali nustatyti papildomus suderinimus: su policijos įstaiga, regioninio (nacionalinio) parko direkcija, už kultūros paveldo objektų apsaugą atsakinga ir kitomis kompetentingomis institucijomis.

 V. ATSAKOMYBĖ 

26. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2141 straipsnį.

27. Už šių Taisyklių nesilaikymą atsako reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas.

28. Už savavališką išorinės reklamos įrenginio sumontavimą atsako reklaminio įrenginio savininkas.

29. Įgaliotas Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistas turi teisę įspėti asmenį dėl šių Taisyklių pažeidimo ir nustatyti terminą pažeidimui pašalinti. Jei per nustatytą įspėjimo terminą pažeidimas nepašalinamas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas pareigūnas surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą. Administracines bylas pagal  administracinio teisės pažeidimo protokolus, surašytus asmenims už šių Taisyklių pažeidimus, nagrinėja Administracinė komisija prie Švenčionių rajono savivaldybės tarybos.

30. Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia nuo šių Taisyklių laikymosi, taip pat nuo nuostolių, padarytų dėl neleistinos veiklos atlyginimo pagal galiojančius įstatymus.

31. Nuimti ar išardyti reklaminiai įrenginiai ir iškabos grąžinami jų savininkams, kurie privalo padengti nuėmimo ir išardymo išlaidas.

32. Jeigu reklaminių įrenginių ir iškabų savininkai nežinomi arba savininkai atsisako padengti reklaminių įrenginių ir iškabų nuėmimo ir išardymo išlaidas, Savivaldybė turi teisę reklaminį įrenginį ar iškabą neatlyginamai paimti įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Savivaldybės teritorijoje įrengtų išorinės reklamos įrenginių eksploatavimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

34. Savivaldybė turi teisę atlikti išorinės reklamos įrenginių ir iškabų inventorizavimą.

                                                                       

 

_____________________________________

   
Spausdinti
 
Atgal
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Kaributas
Laima
Inocentas
Rytoj:
Arvydas
Vaida
Zenonas
Vanda

 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas